Общи условия

Общи условия за използване на уеб сайт BGFIT.eu. Прочетете внимателно настоящия документ и се уверете, че разбирате ясно неговото съдържание.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ BGFIT.EU

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

(1) Сайтът www.bgfit.eu се поддържа от  ДАРИСПОРТ ЕООД, ЕИК 175060642 с адрес на управление, гр. София, ул. Голаш, 28 Б, ап. 13, телефон +359 897903388, имейл angel@bgfit.eu и управител Ангел Иванов Трендафилов.

(2) По смисъла на настоящите общи условия:

А) „Потребител“ на сайта означава всяко лице, което посети сайта www.bgfit.eu, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от сайта към негови съставни части или други сайтове.

Б) „Клиент“ означава всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка за закупуване на продукти от търговеца чрез електронния магазин, което е потвърдило съгласието си с настоящите общи условия и е навършило 18 години (за клиентите физически лица). Със заявяването на поръчката клиентът декларира, че е навършил 18 години. При съмнение относно пълнолетието на клиента физическо лице, търговецът си запазва правото да откаже поръчката (да прекрати договора), като уведоми клиента за това.

В) „Доставчик“ на услуги означава фитнес треньорът и управител на Дариспорт ЕООД Ангел Иванов Трендафилов.

Г) „Търговец“ означава “Дариспорт ЕООД“, ЕИК 175060642 с адрес на управление, гр. София, ул. гр. София, ул. Голаш, 28 Б, ап. 13 и управител Ангел Иванов Трендафилов.

Д) „Електронен магазин“ означава уеб адрес www.bgfit.eu.

Е) „Услуги“ означават хранителни планове, фитнес програми и други услуги, които могат да бъдат закупени от уеб сайта на адрес www. bgfit.eu. Всяка услуга се обозначава с основните си характеристики и продажна цена.

(3) С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайт www. bgfit.eu се счита, че потребителят приема без ограничения и безусловно настоящите общи условия. В случай че не е съгласен с настоящите общи условия, потребителят няма право да прави поръчки на услуги или продукти от уеб сайта.

(4) Настоящите общи условия влизат в сила от 15.12.2016 г. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като публикува своевременно промените на уеб сайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.

 1. ПРЕДМЕТ НА УЕБ САЙТА
 • Сайтът www.bgfit.eu съдържа информация и други материали, свързани със здравословния начин на живот и поддържането на добро физическо състояние.
 • Сайтът www.bgfit.eu предлага различни платени услуги като хранителни режими, тренировъчни планове, комбинации от хранителни режими и тренировъчни планове (комплексни програми) и други, насочени към здравословен начин на живот и поддържане на добра физическа форма, услуги.
 • Условията за използване на услугите на сайта са определени по-долу в раздел V. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА САЙТА

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

(1) Информацията от сайта www.bgfit.eu  може да бъде разглеждана, изтегляна на персонален компютър/електронно устройство и отпечатвана само за лични и нетърговски цели от потребителите на сайта.

(2) Информацията от сайта www.bgfit.eu  не може да бъде променяна, копирана, публикувана, модифицирана в части или в цялост, разпространявана на други лица или съхранявана на друг сървър от лица, различни от доставчика без неговото изрично съгласие.

(3) Сайтът www.bgfit.eu няма за цел да убеди потребителя да използва върху себе си или върху други лица информацията, която е получил на сайта. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди от употребата на материали и информация, публикувани на сайта.

(4) Потребителят е информиран, че преди да пристъпи към каквото и да е физически упражнения или хранителен режим, следва да се консултира с лекар.

(5) Потребителят няма право да извършва политически/изборни кампании, масови съобщения или всяка друга форма на СПАМ. Забранено е ползването на фалшив имейл адрес или чужда самоличност. Всяка подобна информация бива премахната и/или редактирана. Всяка информация, която е изпратена на адресите за контакт ще се използва, като се вземат предвид правилата за защита на личните данни.

 1. ОТГОВОРНОСТ

(1) Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е загуби преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи произтичащи или свързани с достъпа на потребителя до ползването на уеб сайта и/или платените услуги.

(2) Услугите (фитнес програми, хранителни планове и други), изготвени по заявка на клиенти са съобразени с предоставената от конкретния потребител информация. В случай, че не сте се консултирали с лекар, доставчикът не носи отговорност за вреди, претърпени от потребителя или трети лица при спазване на фитнес програмите или хранителните планове, предоставени срещу заплащане.

(3) Доставчикът информира потребителя за готовността си да му съдейства при всеки проблем, свързан с използването на уеб сайта, за което е необходимо да се свърже с него на електронната му поща: angel@bgfit.eu.

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА САЙТА
 2. Информация за услугите в сайта

(1) Доставчикът предлага различни платени услуги на уеб сайта www.bgfit.eu, като обявява на видно място тяхната цена.

(2) Предлаганите от доставчика услуги представляват хранителни планове, фитнес програми и всички други, насочени към здравословен начин на живот и поддържане на добра физическа форма. Услугите се изготвят от доставчика и се изпращат на потребителя под формата на електронни книги в PDF формат, в електронен вариант (имейл), който предварително е попълнил в анкетата/въпросник за да получи заявената услуга на посочения имейл и се е съгласил с Общите условия на сайта. Под електронна книга се разбира, текстов и/или снимков материал в PDF формат.

(3) На потребителя се предоставя информация за съдържанието на всяка предлагана на сайта услуга и нейната цена.

(4) Потребителят поръчва изготвянето на услугата на сайта чрез извършване на плащане на обявената им цена с дебитна или кредитна карта.

 1. Заплащане на услугите в сайта

(1) Обявените на сайта цени на услуги са в български лева или тяхната еврова равностойност и са крайни (включват ДДС и върху тях не се начисляват допълнително данъци и такси от доставчика). Доставчикът си запазва правото да променя всички цени на услугите, предлагани на сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да се задължава предварително да уведомява потребителя.

(2) Потребителят заплаща цената на услугата, посочена в момента на покупката, независимо от последваща промяна в нейната стойност.

(3) Заплащането на цената се извършва с дебитна или кредитна карта на потребителя чрез система за електронни разплащания в Интернет на ПИБ (Първа Инвестиционна банка); която гарантира и отговаря за сигурността на извършваните чрез нея разплащания. Доставчикът няма достъп до данните за банковата карта на потребителя.

(4) Когато заплащането на цената на услуги се извършва от сметка на потребителя, различна от еврова, неговата банка извършва превалутиране по обявените от нея към деня на покупката валутни курсове.

(5) За да извърши плащането за услуга, потребителят попълва индивидуална анкета (въпросник) с въвеждането на избрана програма, имейл, име и фамилия. Потребителите се задължават да предоставят вярна и актуална информация при попълване и регистрация. В противен случай доставчикът не отговаря за недоставена и/или неизпълнена заявка за получаване на услуги, независимо от коректното им заплащане.

(6) Услугите се изготвят след попълване на индивидуална анкета (въпросник) и след уточняване на хранителните и двигателни навици и изисквания на потребителя. Поради това срокът за изготвяне на режимите, който доставчикът предвижда е 10 работни дни. Ако датата на получаване се падне събота или неделя, програмите ще бъдат получени от потребителя в понеделник. Срокът за изготвяне започва да тече от датата на тяхното заплащане и/или получаване на попълнените от потребителя анкета (въпросник) и могат да бъдат променени от доставчика, след съгласуване с потребителя.

(7) При плащане онлайн чрез системата на ПИБ (Първа Инвестиционна Банка) потребителят получава своите изготвени хранителни планове и/или фитнес програми в рамките на максимален срок от 10 работни дни след получаване на попълнена анкета и извършване на валидно заплащане на обявената им цена. В този срок Доставчикът изпраща хранителните планове и/или фитнес програми на предоставения от потребителя имейл адрес при поръчката.

 1. Характеристики на хранителните планове, фитнес програми и други услуги в сайта

(1) Доставчикът предоставя електронните книги с тренировки и хранителни планове във формат PDF, като те могат да бъдат изтегляни и съхранени на персоналния компютър на потребителя или на друго устройство за пренос на информация само и единствено за негова лична употреба.

(2) Потребителят следва да има инсталирана програма за отваряне на PDF файлове, напр. Adobe Acrobat Reader, за да може да преглежда файловете на персонален компютър/електронно устройство.

(3) Доставчикът информира, че електронните книги с физически упражнения и хранителните програми не са изготвени от лекар или лице с медицинско образование и препоръчва на потребителя да се консултира с лекар преди да пристъпи към използването им.

(4) Доставчикът информира, че при наличие на заболяване от какъвто и да е характер, неразположение или съмнение за заболяване, както и бременност или кърмене е необходима консултация с лекар преди да се пристъпи към физически упражнения и/или хранителни планове.

 1. Възстановяване на платена такса за услуги

(1) В случай на технически или друг проблем, който не е възникнал по вина на потребителя и не може бъде отстранен от него, поради което не може да получи навреме достъп да платените услуги след извършено валидно заплащане на цената, той следва незабавно да информира доставчика на следния имейл: angel@bgfit.eu. Ако проблемът е непреодолим в рамките на 10 работни дни от извършеното плащане, доставчикът ще възстанови заплатената такса на потребителя в срок от 5 работни дни.

(2) Доставчикът не възстановява заплатена от потребителя такса и/или цена извън случаите по предходната точка.

(3) Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция.

 

 1. ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(1) Ние не събираме лична информация от посетителите на сайта, освен ако те не ни я предоставят доброволно. Ние не продаваме, заемаме или предоставяме на трети страни списъците с данни на нашите потребители и клиенти. Тази информация се използва единствено, за да предоставим предлаганите в сайта услуги и да удостоверим конкретната самоличност при влизане в системата.Ние зачитаме желанието на потребителите на сайта да използваме предоставената ни информация точно по предназначението, за което са ни я дали.

(2) Получените лични данни, които се съхраняват при нас, могат да бъдат редактирани по всяко време от лицето, за която се отнася. За целта е необходимо да се свържат с нас на имейл angel@bgfit.eu.

(3) Потребителите на сайта също така имат възможност да откажат съхраняването на тяхната лична информация, след като същата е вече използвана. За целта е достатъчно да се свържат с нас на имейл angel@bgfit.eu и да заявят това свое желание.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Търговецът полага грижа информацията в електронния магазин да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

(2) Търговецът не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола търговеца. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на търговеца.

(3) Авторските права върху съдържанието на електронния магазин принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.

(4) Ако член или част от настоящите общи условия се окаже невалидна или недействителна, това не се отразява върху останалата част от условията.

(5) Всяко кликване/натискане на която и да електронната връзка (линк) от заглавната начална страница, с изключение на тази с настоящите общи условия на сайта, представлява електронно волеизявление, че сте дееспособно лице и имате навършени 18 години или съгласие на пълнолетен родител/настойник за получаването на услуги.

Всички права запазени! „ДАРИСПОРТ ЕООД“